Skip to main content
Mitjana d'edat de la població activa
Nivell de formació assolit (CNED-2014) / Sexe
Catalunya. 2018
    Homes     Dones     Total
Analfabets i educació primària 46,4 48,0 47,1
Educació secundària i superior 41,9 41,5 41,7
Total 42,3 41,8 42,1
Unitats: Anys d'edat.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.