Saltar al contingut principal
Població activa que no està cursant estudis
Nivell de formació assolit (CNED-2014) / Estat civil
Catalunya. 2019
   Casats  No casats     Total
Analfabets i educació primària 159,6 71,0 230,6
Educació secundària 1a. etapa 515,6 463,1 978,7
Educació secundària 2a. etapa 399,5 349,1 748,6
Educació superior 765,2 704,4 1.469,6
Total 1.839,9 1.587,7 3.427,6
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.