Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població activa
Grups d'edat / Lloc de naixement
Catalunya. 1999
 Catalunya   Resta Es.  Estranger     Total
De 16 a 24 anys 414,5 17,1 17,0 448,6
De 25 a 54 anys 1.520,3 562,2 125,7 2.208,2
De 55 anys i més 140,9 137,3 9,9 288,0
Total 2.075,8 716,6 152,5 2.944,8
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.
Nota: Els resultats d'aquesta taula des del 1r trimestre del 2001 en endavant estan afectats per l'aplicació de la nova definició d'atur establerta en el Reglament (CE) núm. 1897/2000 de la Comissió, de 7 de setembre del 2000. Per aquest motiu no són comparables amb els dels períodes anteriors.