Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població activa
Sector d'activitat (CCAE-2009)
Catalunya. 2n trimestre del 2020
    Valor
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca 52,5
Indústries extractives, energia, aigua i residus 45,7
Alimentació, tèxtil, fusta, paper i arts gràfiques 222,3
Química i cautxú 90,9
Metal·lúrgia 75,9
Maquinària, material elèctric i de transport 191,7
Construcció 208,8
Comerç engròs i reparació vehicles motor i motocicletes 196,0
Comerç detall 326,7
Transport i emmagatzematge 204,7
Hostaleria 270,6
Informació i comunicacions 131,5
Activitats financeres i assegurances 66,6
Activitats immobiliàries, professionals i tècniques 271,6
Activitats administratives i serveis auxiliars 217,8
Administració pública 170,8
Educació 216,5
Sanitat i serveis socials 329,5
Activitats culturals i esportives, i altres serveis 235,2
No classificables 175,1
Total 3.700,4
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.
Nota: Els resultats d'aquesta taula des del 1r trimestre del 2001 en endavant estan afectats per l'aplicació de la nova definició d'atur establerta en el Reglament (CE) núm. 1897/2000 de la Comissió, de 7 de setembre del 2000. Per aquest motiu no són comparables amb els dels períodes anteriors.
No classificables: desocupats que no han treballat abans o que han deixat la darrera ocupació fa més d'un any.