Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Mitjana d'edat de la població ocupada
Parentiu amb la persona principal / Sexe
Catalunya. 2n trimestre del 2020
    Homes     Dones     Total
Persona principal 46,3 45,7 46,0
Persona no principal 39,1 41,4 40,4
Total 43,4 43,2 43,3
Unitats: Anys d'edat.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles