Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Mitjana d'edat de la població ocupada
Parentiu amb la persona principal / Sexe
Catalunya. 1999
    Homes     Dones     Total
Persona principal 43,6 41,4 43,3
Persona no principal 29,5 35,8 33,3
Total 38,8 36,7 37,9
Unitats: Anys d'edat.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles