Skip to main content
Població ocupada que no està cursant estudis
Nivell de formació assolit (CNED-2014) / Estat civil
Catalunya. 2018
   Casats  No casats     Total
Analfabets i educació primària 140,1 62,7 202,8
Educació secundària 1a. etapa 467,5 345,5 813,0
Educació secundària 2a. etapa 372,6 287,8 660,4
Educació superior 702,9 631,1 1.334,0
Total 1.683,1 1.327,2 3.010,2
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles