Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Sector d'activitat (CCAE-2009)
Catalunya. 4t trimestre del 2013
    Valor
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca 46,9
Indústries extractives, energia, aigua i residus 44,3
Alimentació, tèxtil, fusta, paper i arts gràfiques 156,6
Química i cautxú 90,4
Metal·lúrgia 62,3
Maquinària, material elèctric i de transport 182,9
Construcció 186,8
Comerç engròs i reparació vehicles motor i motocicletes 153,5
Comerç detall 312,4
Transport i emmagatzematge 175,0
Hostaleria 185,7
Informació i comunicacions 114,2
Activitats financeres i assegurances 80,3
Activitats immobiliàries, professionals i tècniques 189,1
Activitats administratives i serveis auxiliars 152,5
Administració pública 151,3
Educació 195,6
Sanitat i serveis socials 259,9
Activitats culturals i esportives, i altres serveis 259,1
Total 2.998,8
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles