Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada que recorda que treballava fa un any
Sit. profess. un any abans / Sit. professional actual
Catalunya. 4t trimestre del 2004
 Assalariats  No assalariats     Total
Assalariats 2.405,4 18,4 2.423,9
No assalariats 6,0 504,6 510,7
Total 2.411,5 523,1 2.934,5
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles