Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Temps en l'ocupació actual / Grups d'edat
Catalunya. 4t trimestre de 1999
  16 a 24   25 i més     Total
11 mesos i menys 263,0 437,9 700,9
D'1 a 3 anys 58,1 281,5 339,6
3 anys i més 34,6 1.590,9 1.625,4
Total 355,7 2.310,2 2.665,9
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles