Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Hores treballades / Grups d'edat
Catalunya. 4t trimestre del 2013
  16 a 24   25 a 54   55 i més     Total
Menys de 35 hores setmanals 82,9 696,2 131,1 910,2
De 35 a menys de 45 hores setmanals 56,0 1.338,0 221,4 1.615,4
45 hores setmanals i més 7,0 313,4 68,4 388,8
Total 149,9 2.412,7 436,1 2.998,8
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles