Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Suma d'hores totals de la població ocupada
Grups d'edat / Sexe
Catalunya. 4t trimestre de 1999
    Homes     Dones     Total
De 16 a 24 anys 6.996,7 5.124,1 12.120,8
De 25 anys i més 54.134,2 29.595,6 83.729,8
Total 61.131,0 34.719,6 95.850,6
Unitats: Milers d'hores setmanals.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles