Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Suma d'hores totals de la població ocupada
Grups d'edat / Sexe
Catalunya. 4t trimestre del 2013
    Homes     Dones     Total
De 16 a 24 anys 2.209,6 1.886,2 4.095,8
De 25 anys i més 55.679,8 42.406,0 98.085,8
Total 57.889,4 44.292,2 102.181,6
Unitats: Milers d'hores setmanals.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles