Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Hores treballades habituals / Sexe
Catalunya. 1999
    Homes     Dones     Total
Menys de 35 hores setmanals 68,9 222,9 291,7
De 35 a menys de 45 hores setmanals 1.228,1 697,6 1.925,8
45 hores setmanals i més 310,2 101,3 411,5
Sense horari habitual 0,2 0,0 0,2
Total 1.607,4 1.021,7 2.629,2
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles