Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població desocupada
Experiència laboral / Sexe
Catalunya. 4t trimestre del 2013
    Homes     Dones     Total
Han treballat abans 414,3 337,6 751,9
No han treballat abans 39,3 48,4 87,7
Total 453,6 386,0 839,5
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.
Nota: Els resultats d'aquesta taula des del 1r trimestre del 2001 en endavant estan afectats per l'aplicació de la nova definició d'atur establerta en el Reglament (CE) núm. 1897/2000 de la Comissió, de 7 de setembre del 2000. Per aquest motiu no són comparables amb els dels períodes anteriors.