Skip to main content
Població desocupada
Experiència laboral / Sexe
Catalunya. 3r trimestre del 2019
    Homes    Dones    Total
Han treballat abans184,8191,5376,4
No han treballat abans24,621,145,7
Total209,5212,6422,1
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.
Nota: Els resultats d'aquesta taula des del 1r trimestre del 2001 en endavant estan afectats per l'aplicació de la nova definició d'atur establerta en el Reglament (CE) núm. 1897/2000 de la Comissió, de 7 de setembre del 2000. Per aquest motiu no són comparables amb els dels períodes anteriors.

Darrer període: 3r trimestre del 2019.
Codi a l'índex: 6.2.01
Trieu una opció T=Taula
Codi de l'índex (ex. 5.2.01)
Resultats bàsics trimestrals i anuals. Catalunya i Espanya
àmbit geogràfic Catalunya
àmbit geogràfic Espanya
Darrer període: 3r trimestre del 2019. Actualització: 24 d'octubre del 2019.
Resultats detallats trimestrals i anuals. Catalunya
tema Població
tema Activitat
tema Ocupació
tema Ocupació assalariada
tema Atur
 Població desocupada T
 (+) Sexe T
 (+) Grups d'edat T
 Experiència laboral T
 Sexe T
 Formes de cerca d'ocupació T
 Temps de cerca d'ocupació T
 Percepció subsidi o prest. per desocupació T
 (+) Taxa d'atur T
 (+) Població desocupada de 16 a 64 anys T
 (+) Taxa d'atur de 16 a 64 anys T
 (+) Població desocupada que ha treballat abans T
 (+) Població desocupada que cerca la primera feina T
 Pobl. desocupada en habit. amb tots els actius desocupats T
tema Inactivitat
tema Població comptada a part (fins al 4t trimestre del 2001)
tema Llars
Darrer període: 3r trimestre del 2019. Actualització: 24 d'octubre del 2019.
Codi de l'índex (ex. 1.1.01)
Resultats específics anuals (submostra). Catalunya
tema Formació
tema Condicions de treball
Darrer període: 2018. Actualització: 1 d'abril del 2019.