Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població inactiva
Parentiu amb la persona principal / Sexe
Catalunya. 2n trimestre del 2020
    Homes     Dones     Total
Persona principal 579,6 647,1 1.226,7
Cònjuges 209,6 485,8 695,4
Fills 257,2 241,3 498,5
Resta de persones de la llar 73,2 127,8 201,1
Total 1.119,7 1.502,0 2.621,6
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.
Nota: Els resultats d'aquesta taula des del 1r trimestre del 2001 en endavant estan afectats per l'aplicació de la nova definició d'atur establerta en el Reglament (CE) núm. 1897/2000 de la Comissió, de 7 de setembre del 2000. Per aquest motiu no són comparables amb els dels períodes anteriors.