Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població inactiva
Parentiu amb la persona principal / Sexe
Catalunya. 4t trimestre de 1999
    Homes     Dones     Total
Persona principal 524,7 328,1 852,9
Cònjuges 22,9 809,7 832,6
Fills 204,5 206,0 410,5
Resta de persones de la llar 43,4 122,7 166,1
Total 795,5 1.466,4 2.262,0
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.
Nota: Els resultats d'aquesta taula des del 1r trimestre del 2001 en endavant estan afectats per l'aplicació de la nova definició d'atur establerta en el Reglament (CE) núm. 1897/2000 de la Comissió, de 7 de setembre del 2000. Per aquest motiu no són comparables amb els dels períodes anteriors.