Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població inactiva
Grups d'edat / Parentiu amb la persona principal
Catalunya. 4t trimestre del 2013
  P. principal   P. no principal     Total
De 16 a 24 anys 6,3 323,9 330,2
De 25 a 54 anys 102,8 218,6 321,4
De 55 a 64 anys 187,7 165,0 352,7
De 65 anys i més 776,3 474,4 1.250,6
Total 1.073,1 1.181,9 2.254,9
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.
Nota: Els resultats d'aquesta taula des del 1r trimestre del 2001 en endavant estan afectats per l'aplicació de la nova definició d'atur establerta en el Reglament (CE) núm. 1897/2000 de la Comissió, de 7 de setembre del 2000. Per aquest motiu no són comparables amb els dels períodes anteriors.