Skip to main content

Enquesta de població activa

Població inactiva
Experiència laboral / Sexe
Catalunya. 2018
    Homes     Dones     Total
Han treballat abans 830,4 983,2 1.813,6
No han treballat abans 172,6 414,4 587,0
Total 1.003,0 1.397,6 2.400,6
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.
Nota: Els resultats d'aquesta taula des del 1r trimestre del 2001 en endavant estan afectats per l'aplicació de la nova definició d'atur establerta en el Reglament (CE) núm. 1897/2000 de la Comissió, de 7 de setembre del 2000. Per aquest motiu no són comparables amb els dels períodes anteriors.