Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població inactiva
Grups d'edat / Experiència laboral
Catalunya. 4t trimestre de 1999
  Han treballat   No han treb.     Total
De 16 a 24 anys 56,8 305,0 361,8
De 25 a 54 anys 317,3 196,8 514,2
De 55 a 64 anys 241,6 122,3 363,9
De 65 anys i més 746,4 275,7 1.022,1
Total 1.362,1 899,9 2.262,0
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.
Nota: Els resultats d'aquesta taula des del 1r trimestre del 2001 en endavant estan afectats per l'aplicació de la nova definició d'atur establerta en el Reglament (CE) núm. 1897/2000 de la Comissió, de 7 de setembre del 2000. Per aquest motiu no són comparables amb els dels períodes anteriors.