Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població inactiva
Situació d'inactivitat / Experiència laboral
Catalunya. 1999
  Han treballat   No han treb.     Total
Estudiants 51,3 324,0 375,2
Jubilats, retirats i pensionistes 775,5 171,4 946,9
Feines de la llar 353,5 351,5 705,0
Altres situacions 183,4 60,2 243,6
Total 1.363,6 907,1 2.270,7
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.
Nota: Els resultats d'aquesta taula des del 1r trimestre del 2001 en endavant estan afectats per l'aplicació de la nova definició d'atur establerta en el Reglament (CE) núm. 1897/2000 de la Comissió, de 7 de setembre del 2000. Per aquest motiu no són comparables amb els dels períodes anteriors.