Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Habitatges familiars
Persones que hi habiten / Desocupats que hi habiten
Catalunya. 2n trimestre del 2020
 Cap desocupat  Un desocupat  Dos desocupats i més     Total
Una persona 763,5 42,3 0,0 805,8
Dues persones 859,9 92,7 8,0 960,5
Tres persones 513,5 86,1 11,2 610,8
Quatre persones 383,7 99,4 14,6 497,7
Cinc persones i més 126,6 41,9 15,6 184,1
Total 2.647,1 362,4 49,3 3.058,9
Unitats: Milers d'habitatges.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.
Nota: Els resultats d'aquesta taula des del 1r trimestre del 2001 en endavant estan afectats per l'aplicació de la nova definició d'atur establerta en el Reglament (CE) núm. 1897/2000 de la Comissió, de 7 de setembre del 2000. Per aquest motiu no són comparables amb els dels períodes anteriors.