Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Habitatges familiars
Persones que hi habiten / Inactius que hi habiten
Catalunya. 2n trimestre del 2020
 Cap inactiu  Un inactiu  Dos inactius   Tres inact. i més     Total
Una persona 388,4 417,4 0,0 0,0 805,8
Dues persones 330,3 250,0 380,3 0,0 960,5
Tres persones 257,6 203,1 120,4 29,7 610,8
Quatre persones 236,2 154,1 84,3 23,1 497,7
Cinc persones i més 46,1 58,4 46,6 32,9 184,1
Total 1.258,6 1.083,0 631,6 85,7 3.058,9
Unitats: Milers d'habitatges.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.
Nota: Els resultats d'aquesta taula des del 1r trimestre del 2001 en endavant estan afectats per l'aplicació de la nova definició d'atur establerta en el Reglament (CE) núm. 1897/2000 de la Comissió, de 7 de setembre del 2000. Per aquest motiu no són comparables amb els dels períodes anteriors.