Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Habitatges familiars
Ocupats que hi habiten / Assalariats que hi habiten
Catalunya. 4t trimestre de 1999
 Cap assalariat  Un assalariat  Dos assalariats   Tres assal. i més     Total
Cap ocupat 589,7 0,0 0,0 0,0 589,7
Un ocupat 136,9 560,4 0,0 0,0 697,3
Dos ocupats 64,8 115,2 491,6 0,0 671,5
Tres ocupats i més 8,1 22,5 32,2 129,6 192,3
Total 799,5 698,0 523,7 129,6 2.150,9
Unitats: Milers d'habitatges.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.