Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Habitatges familiars
Pers. que conviuen amb pers. principal / Act. d'aquesta
Catalunya. 1999
  Ocupada  Desocupada  Inactiva   Compt. a part     Total
Cap o una persona 315,4 25,9 559,4 0,3 901,0
Dues persones 347,9 19,8 171,0 0,1 538,9
Tres persones i més 550,5 27,6 120,7 0,0 698,7
Total 1.213,7 73,3 851,1 0,4 2.138,6
Unitats: Milers d'habitatges.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.
Nota: Les dades de població desocupada i inactiva des del 1r trimestre del 2001 en endavant estan afectades per l'aplicació de la nova definició d'atur establerta en el Reglament (CE) Núm. 1897/2000 de la Comissió, de 7 de setembre del 2000. Per aquest motiu no són comparables amb les dels períodes anteriors.