Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població activa
Sector d'activitat (CCAE-93)
Catalunya. 4t trimestre del 2008
    Valor
Agricultura 76,8
Indústria 797,3
Construcció 462,1
Serveis 2.462,5
No classificables 158,7
Total 3.957,4
Unitats: Milers de persones.
Font: Enquesta de població activa, INE.
Nota: Els resultats d'aquesta taula des del 1r trimestre del 2001 en endavant estan afectats per l'aplicació de la nova definició d'atur establerta en el Reglament (CE) núm. 1897/2000 de la Comissió, de 7 de setembre del 2000. Per aquest motiu no són comparables amb els dels períodes anteriors.
No classificables: desocupats que no han treballat abans o que han deixat la darrera ocupació fa més d'un any.