Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població activa
Província / Sexe
Catalunya. 2018
    Homes     Dones     Total
Barcelona 1.464,7 1.343,5 2.808,3
Girona 206,5 177,3 383,8
Lleida 115,4 95,9 211,3
Tarragona 214,3 180,9 395,3
Total 2.001,0 1.797,7 3.798,6
Unitats: Milers de persones.
Font: Enquesta de població activa, INE.
Nota: Els resultats d'aquesta taula des del 1r trimestre del 2001 en endavant estan afectats per l'aplicació de la nova definició d'atur establerta en el Reglament (CE) núm. 1897/2000 de la Comissió, de 7 de setembre del 2000. Per aquest motiu no són comparables amb els dels períodes anteriors.