Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Sector d'activitat (CCAE-2009)
Catalunya. 4t trimestre del 2019
    Valor
Agricultura 49,7
Indústria 610,5
Construcció 205,9
Serveis 2.612,0
Total 3.478,1
Unitats: Milers de persones.
Font: Enquesta de població activa, INE.