Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Província / Sexe
Catalunya. 3r trimestre del 2020
    Homes     Dones     Total
Barcelona 1.284,6 1.158,1 2.442,6
Girona 184,7 160,6 345,3
Lleida 104,1 93,0 197,1
Tarragona 192,1 146,8 338,9
Total 1.765,4 1.558,5 3.323,9
Unitats: Milers de persones.
Font: Enquesta de població activa, INE.