Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població desocupada
Sexe / Grups d'edat
Catalunya. 1r trimestre del 2020
    Homes     Dones     Total
De 16 a 19 anys 13,2 6,3 19,5
De 20 a 24 anys 35,7 28,2 63,9
De 25 a 54 anys 120,6 149,2 269,7
De 55 anys i més 31,2 27,3 58,5
Total 200,7 210,9 411,6
Unitats: Milers de persones.
Font: Enquesta de població activa, INE.
Nota: Els resultats d'aquesta taula des del 1r trimestre del 2001 en endavant estan afectats per l'aplicació de la nova definició d'atur establerta en el Reglament (CE) núm. 1897/2000 de la Comissió, de 7 de setembre del 2000. Per aquest motiu no són comparables amb els dels períodes anteriors.