Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població desocupada que cerca la primera feina
Província
Catalunya. 4t trimestre de 1999
    Valor
Barcelona 46,7
Girona 4,4
Lleida 1,3
Tarragona 3,6
Total 56,1
Unitats: Milers de persones.
Font: Enquesta de població activa, INE.
Nota: Els resultats d'aquesta taula des del 1r trimestre del 2001 en endavant estan afectats per l'aplicació de la nova definició d'atur establerta en el Reglament (CE) núm. 1897/2000 de la Comissió, de 7 de setembre del 2000. Per aquest motiu no són comparables amb els dels períodes anteriors.