Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població desocupada que cerca la primera feina
Província / Sexe
Catalunya. 1999
    Homes     Dones     Total
Barcelona 20,2 29,7 49,9
Girona 1,5 2,8 4,3
Lleida 0,9 0,7 1,6
Tarragona 2,2 1,8 4,0
Total 24,7 35,1 59,7
Unitats: Milers de persones.
Font: Enquesta de població activa, INE.
Nota: Els resultats d'aquesta taula des del 1r trimestre del 2001 en endavant estan afectats per l'aplicació de la nova definició d'atur establerta en el Reglament (CE) núm. 1897/2000 de la Comissió, de 7 de setembre del 2000. Per aquest motiu no són comparables amb els dels períodes anteriors.