Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població inactiva
Sexe / Província
Catalunya. 2n trimestre del 2020
    Homes     Dones     Total
Barcelona 815,0 1.116,6 1.931,7
Girona 111,2 140,3 251,5
Lleida 66,7 82,6 149,3
Tarragona 126,7 162,5 289,2
Total 1.119,7 1.502,0 2.621,6
Unitats: Milers de persones.
Font: Enquesta de població activa, INE.
Nota: Els resultats d'aquesta taula des del 1r trimestre del 2001 en endavant estan afectats per l'aplicació de la nova definició d'atur establerta en el Reglament (CE) núm. 1897/2000 de la Comissió, de 7 de setembre del 2000. Per aquest motiu no són comparables amb els dels períodes anteriors.