Skip to main content

Enquesta de població activa

Població inactiva
Grups d'edat / Sexe
Catalunya. 2018
    Homes     Dones     Total
De 16 a 19 anys 124,2 118,0 242,2
De 20 a 24 anys 60,8 69,7 130,5
De 25 a 54 anys 110,3 237,9 348,2
De 55 anys i més 707,7 972,0 1.679,7
Total 1.003,0 1.397,6 2.400,6
Unitats: Milers de persones.
Font: Enquesta de població activa, INE.
Nota: Els resultats d'aquesta taula des del 1r trimestre del 2001 en endavant estan afectats per l'aplicació de la nova definició d'atur establerta en el Reglament (CE) núm. 1897/2000 de la Comissió, de 7 de setembre del 2000. Per aquest motiu no són comparables amb els dels períodes anteriors.