Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població inactiva
Província
Catalunya. 2019
    Valor
Barcelona 1.776,5
Girona 231,1
Lleida 134,9
Tarragona 272,7
Total 2.415,1
Unitats: Milers de persones.
Font: Enquesta de població activa, INE.
Nota: Els resultats d'aquesta taula des del 1r trimestre del 2001 en endavant estan afectats per l'aplicació de la nova definició d'atur establerta en el Reglament (CE) núm. 1897/2000 de la Comissió, de 7 de setembre del 2000. Per aquest motiu no són comparables amb els dels períodes anteriors.