Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població inactiva
Província / Situació d'inactivitat
Catalunya. 1999
 Barcelona    Girona    Lleida  Tarragona     Total
Estudiants 293,7 26,9 20,9 33,7 375,2
Jubilats, retirats i pensionistes 710,9 79,9 71,0 85,1 946,9
Feines de la llar 549,4 49,3 39,8 66,5 705,0
Discapacitats permanents 98,3 15,3 7,4 12,4 133,4
Resta de situacions 96,8 4,8 3,9 4,6 110,1
Total 1.749,1 176,3 143,0 202,3 2.270,7
Unitats: Milers de persones.
Font: Enquesta de població activa, INE.
Nota: Els resultats d'aquesta taula des del 1r trimestre del 2001 en endavant estan afectats per l'aplicació de la nova definició d'atur establerta en el Reglament (CE) núm. 1897/2000 de la Comissió, de 7 de setembre del 2000. Per aquest motiu no són comparables amb els dels períodes anteriors.