Enquesta de població activa M

Taxa d'atur
Catalunya. 1r. trimestre del 2018
    Valor
Total12,2
Unitats: Tant per cent.
Font: Enquesta de població activa, INE.
Nota: Els resultats d'aquesta taula des del 1r trimestre del 2001 en endavant estan afectats per l'aplicació de la nova definició d'atur establerta en el Reglament (CE) núm. 1897/2000 de la Comissió, de 7 de setembre del 2000. Per aquest motiu no són comparables amb els dels períodes anteriors.

Darrer període: 1r. trimestre del 2018.
Trieu una opció T=Taula
Codi de l'índex (ex. 5.2.01)
Resultats bàsics trimestrals i anuals. Catalunya i Espanya
àmbit geogràfic Catalunya
 (+) Població de 16 anys i més T
 (+) Població activa T
 (+) Taxa d'activitat T
 (+) Població ocupada T
 (+) Taxa d'ocupació T
 (+) Població ocupada assalariada T
 (+) Població desocupada T
 Taxa d'atur T
 (+) Sexe T
 (+) Grups d'edat T
 Sector d'activitat (CCAE-93) T
 Sector d'activitat (CCAE-2009) T
 Província T
 (+) Població desocupada que cerca la primera feina T
 (+) Població inactiva T
 (+) Població comptada a part T (fins al 4t. trimestre del 2001)
àmbit geogràfic Espanya
Darrer període: 1r. trimestre del 2018. Actualització: 26 d'abril del 2018.
Resultats detallats trimestrals i anuals. Catalunya
tema Població
tema Activitat
tema Ocupació
tema Ocupació assalariada
tema Atur
tema Inactivitat
tema Població comptada a part (fins al 4t. trimestre del 2001)
tema Llars
Darrer període: 1r. trimestre del 2018. Actualització: 26 d'abril del 2018.
Codi de l'índex (ex. 1.1.01)
Resultats específics anuals (submostra). Catalunya
tema Formació
tema Condicions de treball
Darrer període: 2017. Actualització: 5 d'abril del 2018.

Sou aquí: