Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Grups d'edat
Espanya. 1r trimestre del 2020
    Valor
De 16 a 19 anys 129,9
De 20 a 24 anys 857,5
De 25 a 54 anys 14.996,0
De 55 anys i més 3.697,9
Total 19.681,3
Unitats: Milers de persones.
Font: Enquesta de població activa, INE.