Skip to main content

Enquesta de població activa

Població inactiva
Situació d'inactivitat
Espanya. 4t trimestre del 2018
    Valor
Estudiants 2.776,5
Jubilats, retirats i pensionistes 7.964,9
Feines de la llar 3.681,3
Discapacitats permanents 1.268,3
Resta de situacions 459,6
Total 16.150,6
Unitats: Milers de persones.
Font: Enquesta de població activa, INE.
Nota: Els resultats d'aquesta taula des del 1r trimestre del 2001 en endavant estan afectats per l'aplicació de la nova definició d'atur establerta en el Reglament (CE) núm. 1897/2000 de la Comissió, de 7 de setembre del 2000. Per aquest motiu no són comparables amb els dels períodes anteriors.