Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població de 16 anys i més
Sexe
Girona. 4t trimestre del 2018
    Valor
Homes 306,8
Dones 312,1
Total 618,9
Unitats: Milers de persones.
Font: Enquesta de població activa, INE.