Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Sector d'activitat (CCAE-2009)
Girona. 4t trimestre del 2013
    Valor
Agricultura 6,8
Indústria 68,4
Construcció 21,5
Serveis 201,7
Total 298,4
Unitats: Milers de persones.
Font: Enquesta de població activa, INE.