Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Sector d'activitat (CCAE-2009)
Girona. 4t trimestre del 2018
    Valor
Agricultura 8,7
Indústria 75,1
Construcció 23,0
Serveis 236,6
Total 343,3
Unitats: Milers de persones.
Font: Enquesta de població activa, INE.