Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Segons treball a les nits
Catalunya. 2018
    Valor
Ocasionalment 184,4
Més de la meitat dels dies que ha treballat 169,4
Cap dia 2.991,4
No ho sap 17,0
Total 3.362,2
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.