Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Segons tipus de lloc de treball
Catalunya. 2019
    Valor
Empleat (amb caps i sense subordinats) 2.335,7
Encarregat, cap de taller o d'oficina o similar 183,2
Comandament intermedi 361,4
Director de petita, mitjana o gran empresa 248,5
Ocupat independent 302,0
No ho sap 9,8
Total 3.440,7
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.