Skip to main content

Enquesta de població activa

Població ocupada
Segons tipus de lloc de treball
Catalunya. 2018
    Valor
Empleat (amb caps i sense subordinats) 2.349,4
Encarregat, cap de taller o d'oficina o similar 197,8
Comandament intermedi 278,9
Director de petita, mitjana o gran empresa 237,6
Ocupat independent 287,9
No ho sap 10,6
Total 3.362,2
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.