Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Segons tipus de lloc de treball / Grups d'edat
Catalunya. 2018
  16 a 34   35 a 44   45 i més     Total
Empleat (amb caps i sense subordinats) 762,0 647,9 939,5 2.349,4
Encarregat, cap de taller o d'oficina o similar 39,1 60,6 98,0 197,8
Comandament intermedi 43,0 109,6 126,3 278,9
Director de petita, mitjana o gran empresa 32,9 56,7 148,0 237,6
Ocupat independent 42,1 83,6 162,2 287,9
No ho sap 3,9 2,7 4,0 10,6
Total 923,1 961,0 1.478,1 3.362,2
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.