Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població de 16 anys i més
Sexe / Parentiu amb la persona principal
Catalunya. 2018
    Homes     Dones     Total
Persona principal 1.722,3 1.307,7 3.030,0
Cònjuges 579,9 1.228,8 1.808,7
Fills 544,9 443,4 988,3
Resta de persones de la llar 156,9 215,3 372,2
Total 3.004,0 3.195,2 6.199,2
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.