Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població de 16 anys i més
Grups d'edat / Parentiu amb la persona principal
Catalunya. 2018
  P. principal   P. no principal     Total
De 16 a 24 anys 31,9 633,3 665,2
De 25 a 34 anys 306,5 551,1 857,6
De 35 a 44 anys 613,7 604,0 1.217,8
De 45 a 54 anys 660,4 501,2 1.161,6
De 55 a 64 anys 575,7 344,7 920,3
De 65 anys i més 841,8 535,0 1.376,8
Total 3.030,0 3.169,2 6.199,2
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.