Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població de 16 anys i més
Grups d'edat / Lloc de naixement
Catalunya. 4t trimestre de 1999
 Catalunya   Resta Es.  Estranger     Total
De 16 a 24 anys 763,2 27,3 26,1 816,6
De 25 a 54 anys 1.822,9 762,2 164,4 2.749,5
De 55 anys i més 855,0 782,2 40,5 1.677,7
Total 3.441,1 1.571,7 231,0 5.243,8
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.